Apie mus

 

Lopšelis darželis „Gabijėlė“ – tai valstybinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Darželyje veikia 12 grupių. Iš jų 1 ankstyvojo amžiaus, 8 ikimokyklinio ugdymo bei 3 priešmokyklinės grupės. Iš viso darželį lanko 272 vaikai. Dirba 52 darbuotojai, iš jų – 24 pedagogai.

Vaikų lopšelis-darželis ,,Gabijėlė“ savo veiklą grindžia LR konstitucija, LR Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Lietuvos HN 75:2002 ,,Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės“, steigėjo ir jo institucijų teisės aktais, lopšelio-darželio ,,Gabijėlė“ nuostatais ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. Darželis turi savo simbolius – emblemą bei himną.

 

 

HIMNAS

 

Labas rytas, labas rytas,

Laukia  čia vaikų kas rytą.

Tai darželis ,,Gabijėlė“

Kur gyvena ne tik lėlės.

 

Pried.:

,,Gabijėlė“, ,,Gabijėlė“

Einam galvas mes iškėlę.

Kur ugnis šventa rusena,

Kur visi vaikai gyvena.

 

Laba diena, laba diena,

Skaitom čia knygas kasdieną.

Žaidžiam, statome namus.

Tai smagu daržely būt !

 

Pried.:

,,Gabijėlė“, ,,Gabijėlė“

Einam galvas mes iškėlę.

Kur ugnis šventa rusena,

Kur visi vaikai gyvena.

 

Viso gero, viso gero,

Iki kito karto tariam.

Apkabinkime visus,

Nes rytoj diena vėl bus !

 

Pried.:

,,Gabijėlė“, ,,Gabijėlė“

Einam galvas mes iškėlę.

Kur ugnis šventa rusena,

Kur visi vaikai gyvena.

 

 

Žodžiai – Kristinos Baužienės (auklėtoja)

Muzika – Angelės Vilienės (meninio ugdymo pedagogė)

Aranžuotė – Zigmo Klimaševskio