Savivalda

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvų (globėjų), darbuotojų ir socialinių partnerių atstovus svarbiausiems įstaigos tikslams numatyti bei įgyvendinti.

 

Pedagogų  taryba – savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi Darželyje dirbantys pedagogai, medicinos darbuotojai. Pedagogų tarybai vadovauja Darželio direktorius.

 

Metodinė taryba – savivaldos institucija skirta Darželio metodinei veiklai organizuoti. Metodinei tarybai vadovauja direktorės pavaduotojas ugdymui.

 

Grupių tėvų komitetai – padeda spręsti grupės veiklos ir vaikų auklėjimo ir ugdymo klausimus. Jie renkami grupių tėvų susirinkime. Pirmininką renka pats komitetas.

 

        Įstaigoje dirba komisijos: ,,Vaiko gerovės komisija“, ,,Pedagogų atestacijos komisija“, kelios darbo grupės: ,,Vaikų grupių komplektavimo“, ,,Įstaigos veiklos planavimo“, ,,Įstaigos programos rengimo ir atnaujinimo“ ir kt.

 

 

Savivalda 2016 – 2017