Ugdymo programos

 

Ikimokyklinio ugdymo kryptis – atvirumas pokyčiams ir naujovėms. Vaikas pripažįstamas kaip unikali būtybė, turinti savitus poreikius ir teisę juos realizuoti. Pedagogas stimuliuoja vaiko vystymąsi tapdamas pagalbininku vaiko savęs pažinimo ir saviraiškos procese. Vaiko teisė – ne privilegija, o būtina laisvos asmenybės formavimosi sąlyga. Esam įsisavinę, kad ikimokyklinis ugdymas, kaip ir visas vaiką supantis pasaulis, turi būti integralus, nes vaikas rengiamas gyvenimui – tai kur kas didesnis dalykas, nei dalykinės žinios. Visiškai nesvarbu, kiek ir ko vaikas išmoko. Svarbiausia, kaip tos žinios įprasminamos jo vidiniame pasaulyje.

Lopšelis-darželis laiduoja ugdymo programų lankstumą ir variantiškumą, padeda šeimai vykdyti vaikų ugdymo ir globos funkcijas, sudaro pedagogines, higienines, psichologines sąlygas, laiduojančias socialinį, psichinį ir fizinį vaiko saugumą, reikiamą jo socialinę adaptaciją, brandumo mokyklai lygį.

Darželyje dirbama pagal Lopšelio-darželio ,,Gabijėlė“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROGRAMĄ ,,UGNELĖ“, skirtą ankstyvajam ir ikimokykliniam ugdymui. Programos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti pagrindinius kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

Pilną dokumentą skaitykite čia >>  IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA UGNELE 2017

Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal „BENDRĄJĄ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMO(SI) PROGRAMĄ“, kurios tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Pilną dokumentą skaitykite čia >> Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

 

Į priešmokyklinio ugdymo programą integruojamos ir kitos programos bei metodinės priemonės, Tokios kaip ,,Baltaragė“, ,,Opa pa“, ,,Katino dienos“. Į ikimokyklinio ugdymo programą integruojama  prevencinė programa ,,Zipio draugai“, „Gyvenimo įgūdžių ugdymo“ programa ir kt.

Pilną dokumentą skaitykite čia >> Integruojamos programos

                                                               Gyvenimo_igudziu_ugdymo_programa