Veiklos programa

                Ikimokyklinio ugdymo kryptis – atvirumas pokyčiams ir naujovėms. Vaikas pripažįstamas kaip unikali būtybė, turinti savitus poreikius ir teisę juos realizuoti. Pedagogas stimuliuoja vaiko vystimąsi tapdamas pagalbininku vaiko savęs pažinimo ir saviraiškos procese. Vaiko teisė – ne privilegija, o būtina laisvos asmenybės formavimosi sąlyga. Esam įsisavinę, kad ikimokyklinis ugdymas, kaip ir visas vaiką supantis pasaulis, turi būti integralus, nes vaikas rengiamas gyvenimui – tai kur kas didesnis dalykas, nei dalykinės žinios. Visiškai nesvarbu, kiek ir ko vaikas išmoko. Svarbiausia, kaip tos žinios įprasminamos jo vidiniame pasaulyje.

 

    Lopšelis-darželis laiduoja ugdymo programų lankstumą ir variantiškumą, padeda šeimai vykdyti vaikų ugdymo ir globos funkcijas, sudaro pedagogines, higienines, psichologines sąlygas, laiduojančias socialinį, psichinį ir fizinį vaiko saugumą, reikiamą jo socialinę adaptaciją, brandumo mokyklai lygį.

 

 
               Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Dirbama pagal lopšelio-darželio ,,Gabijėlė“ ikimokyklinio ugdymo programą ,,Ugnelė“, bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą, į priešmokyklinio ugdymo programą integruojama ,,Baltaragė“, ,,Opa pa“, ,,Katino dienos“ metodinės priemonės. Į ikimokyklinio ugdymo programą integruojama  prevencinė programa ,,Zipio draugai“.

 

              Vaikų lopšelis-darželis ,,Gabijėlė“ savo veiklą grindžia LR konstitucija, LR Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Lietuvos HN 75:2002 ,, Ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Higienos normos ir taisyklės“, steigėjo ir jo institucijų teisės aktais, lopšelio-darželio ,,Gabijėlė“ nuostatais ir vidaus darbo tvarkos taisyklėmis

 

 

Pilną dokumentą skaitykite čia