Vizija, misija, vertybės

 

 MISIJA

  • Teikti pagalbą šeimai, ugdyti vaikus, siekiant tęstinumo tarp ikimokyklinio,  priešmokyklinio ir pradinio ugdymo grandžių.
  • Visapusiškai ugdyti visas prigimtines vaiko galias, sudarant tam tinkamas sąlygas.
  • Sudaryti visiems 6-7 metų amžiaus vaikams lygias pasirengimo mokyklai galimybes.

 
VIZIJA
Lopšelis-darželis ,,Gabijėlė“  – moderni, atvira kaitai ir naujovėms įstaiga,  užtikrinanti visapusišką vaiko asmenybės skleidimąsi.

 
FILOSOFIJA
Įstaigos veiklos filosofija remiasi nuostata, kad vaikas yra aktyvus savo veikla, laisvas ir kūrybingas, kaupiantis savo gyvenimo patirtį savitais pasaulio pažinimo būdais. Ugdymas grindžiamas humanistinės pedagogikos ir vaiko raidos teorijomis.

 

VERTYBĖS

  • Darželio bendruomenės (ugdytinių, ugdytojų, tėvų) bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas abipuse pagarba, tolerancija, pasitikėjimu, nuoširdumu.
  • Atvirumas naujovėms.
  • Sveika ir saugi ugdymo(si) aplinka.